Lập bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công, tiếp đến lập bảng tiến độ thi công đầy đủ và chính xác nhất !