– Kê khai năng lực tài chính, vật tư, thiết bị gói thầu, hồ sơ nhân sự, máy móc tham gia gói thầu.