Công ty đạt top 3 làm hồ sơ dự thầu tốt nhất Việt Nam